Afschaffen van de verhuurderheffing

De verhuurderheffing, goed voor ca. € 2 miljard per jaar, is ingevoerd in 2013 en staat bekend als een correctieheffing voor de rijksbegroting. In tegenstelling tot een eerder voornemen tot structurele verlaging van de verhuurderheffing van € 500 miljoen, gaat het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet een stap verder door de verhuurderheffing volledig af te schaffen. Daar staat echter tegenover dat er bindende prestatieafspraken worden gemaakt over de bouw van betaalbare huurwoningen, verduurzaming en leefbaarheid. De afschaffing van de verhuurderheffing wordt bevestigd door Aedes en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die optreedt als de uitvoeringsorganisatie. Op dit moment is er nog geen concrete wetswijziging aangekondigd, echter verwacht RVO dat het ministerie van Binnenlandse Zaken hier binnen enkele maanden mee komt. Gezien de voorziene impact hiervan op lopende RVV-V aanvragen, is het aan te bevelen alvast voor te sorteren op deze wijziging.

Gevolgen voor lopende RVV-V aanvragen

Om voor het belastingjaar 2022 nog in aanmerking te komen voor RVV-V dienen de definitieve investeringsverklaringen uiterlijk 5 augustus 2022 te zijn ingediend bij RVO. Met deze termijn heeft RVO de gelegenheid om de dossiers af te ronden, rekening houdend met de indieningstermijn, de steekproefperiode en de administratieve afhandeling. Tevens heeft de woningcorporatie dan voldoende tijd deze in het boekjaar te verwerken.

Dossiers ingediend ná 5 augustus worden indien mogelijk nog in behandeling genomen, echter kan RVO hier geen garantie bieden dat deze tijdig af zijn. Dit geldt dus voor renovaties waarvoor RVV-V is aangevraagd en naar verwachting nog dit jaar worden afgerond. Hiervoor is nog wel een eindinspectie voor het nieuwe energielabel (na renovatie) noodzakelijk.  

De volgende zaken kunnen corporaties alvast in gang zetten:

  • Informeer uw contactpersoon bij INNAX tijdig over de eindopnames voor de energielabels;
  • Verzorg een administratie met netto investeringskosten per woning;  
  • Zorg voor een ondertekende bestuurdersverklaring (gedateerd  eindinspectie en getekend door een directeur of bestuurder)

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Max.